Zásady zpracování osobních údajů společnosti ZOXCALL a.s.

Prohlášení Zásady zpracování osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje od Vás společnost ZOXCALL a.s., se sídlem 110 00 Praha 1, Havlíčkova 1030, IČ 279 04 938, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 11923, shromažďuje a jak tyto údaje používá.

Veškeré zásady jsou v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

1) Zásady zpracování

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

 1. Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.
 2. Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů.
 3. Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.
 4. Vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech.
 5. Dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

2) Účely zpracování

Osobní data zpracováváme s následujícími účely:

 1. Pokud jste naši klienti, obchodní partneři nebo je zastupujete:  
  • uzavírání a plnění obchodních smluv,  
  • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše výrobky a služby používány,  
  • analyzování Vašich preferencí,  
  • Vašeho oslovování v rámci marketingových a reklamních aktivit,  
  • zasílání případných obchodních sdělení a obsahových newsletterů (Vy, jako subjekt údajů, máte právo kdykoliv bezplatně odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v rámci obchodního sdělení nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@zoxcall.com.)
 2. Pokud jste uchazeči o zaměstnání, zaměstnanci nebo s našimi koncernovými společnostmi jinak spolupracující osoby:  
  • uzavírání, změny nebo ukončování pracovněprávních či obdobných vztahů,  
  • vedení personální agendy,  
  • vedení mzdové agendy,  
  • vedení účetní agendy.

3) Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

Některé zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje Váš souhlas. Jde zpravidla o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vámi poskytnuté, nebo jinak získané, osobní údaje. Pokud souhlas neposkytnete, může to být důvodem, že Vám nebudeme schopni poskytnout některé produkty či služby, nebo budeme nuceni odůvodněným způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky poskytovaných produktů a služeb.

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme osobní údaje pro následující účely:

 • péče o klienty,  
 • výzkumy trhu,  
 • monitorování chování klientů na našich webových stránkách v souvislosti s nabízenými službami,  
 • umístění fotografií na našich webových stránkách za účelem prezentace,  
 • nabízení produktů a služeb; jde zejména o šíření informací, nabízení produktů a služeb včetně nabídky produktů a služeb, které jsou konkrétně zaměřeny na individuální klienty, a to různými kanály, například poštou, elektronickými prostředky (včetně elektronické pošty a zpráv zaslaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla) či telefonickým hovorem, prostřednictvím webových stránek.

4) Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete zejména:  

 • v souvislosti s obchodní spoluprací, obchodními případy nebo projekty mezi naší společností a Vámi nebo fyzickou či právnickou osobou, u níž jste zaměstnáni, kterou zastupujete, nebo s níž spolupracujete,  
 • v souvislosti s výkonem práce nebo jako uchazeč o práci či spolupráci v naší společnosti  
 • v souvislosti s návštěvou našich webových stránek www.zoxcall.com.

Jedná se tak nejčastěji (nikoliv výhradně) o údaje, které nám sdělíte, nebo které musíme zpracovávat ze zákona nebo z důvodu, že tím sledujeme svůj oprávněný zájem, např.:  

 • jméno a příjmení,  
 • telefonní číslo,
 • e-mailovou adresu,  
 • adresu trvalého pobytu,  
 • kontaktní a/nebo doručovací adresu,  
 • datum narození (věk), příp. rodné číslo,
 • identifikační číslo (IČ), popř. daňové identifikační číslo (DIČ) u dodavatelů a obchodních partnerů,  
 • výpisy z rejstříku trestů (u zaměstnanců)  certifikáty o absolvovaných školeních (u zaměstnanců)  záznamy z lékařských prohlídek (u zaměstnanců)
 • údaje o předchozích zaměstnáních (především u uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců).

5) Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou pod stálou právní, fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, a jako společnost máme veškeré aktuální technické, hardwarové, softwarové, kontrolní a bezpečnostní postupy, které zajišťují nejvyšší míru ochrany osobních údajů před neoprávněným nakládáním s nimi nebo jejich poškozením, ztrátou či zničením. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji mají buď zákonnou povinnost mlčenlivosti nebo se smluvně zavázaly k mlčenlivosti.

6) Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme.

Osobní údaje zpracováváme zejména po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu promlčecí lhůty. V dalších případech po dobu uvedenou v souhlasu se zpracováváním osobních údajů, resp. do doby odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů.

Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

7) Zdroje osobních údajů

Osobní údaje získáváme zejména:

 • od samotných klientů, obchodních partnerů, zaměstnanců či uchazečů o zaměstnání, a to přímo, např. při uzavírání smluv, na základě výběrových řízení atd.
 • z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy),
 • od třetích osob oprávněných s osobními údaji klienta nakládat,
 • od potenciálních zájemců o naše služby či produkty v rámci marketingových akcí a kampaní,
 • z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů.

8) Přístup k osobním údajům a jejich poskytování třetím stranám

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny našim zaměstnancům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji pouze však v rozsahu, který je v tom, kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem. My, jako Správce osobních údajů, máme právo pověřit zpracováním osobních údajů Zpracovatele, který s námi uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. Proto před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi sami dodržujeme.

Ačkoliv je poskytnutí osobních údajů dobrovolné, bez jejich poskytnutí nemůže být uzavřen smluvní vztah či být zprostředkováno zaměstnání. U osobních údajů, které nebyly poskytnuty v rámci uzavření smluvního vztahu, máte právo bezplatně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů na elektronickou adresu společnosti info@zoxcall.com.

9) Vaše práva

Naše společnost dodržuje zákony na ochranu dat, které v případě jejich platnosti zahrnují následující práva:

 1. Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat.
 2. Máte právo od nás jakožto od správce údajů ve smyslu právních předpisů požadovat přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu.
 3. Máte další práva jako je právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo podat námitku proti přímému marketingu, právo na přenositelnost osobních údajů.
 4. Máte právo nesouhlasit se zpracováním svých osobních údajů.
 5. Máte právo podat stížnost u úřadu pověřeného ochranou dat.

Ve výše zmíněných případech a jakýchkoliv nejasností, nespokojeností a identifikaci možného porušení ochrany osobních údajů nás kontaktujte, prosím, na adrese info@zoxcall.com.

Výkonem státního dozoru nad osobními údaji je pověřen Úřad pro ochranu osobních údajů, kde je možné získat informace z oblasti nakládání s osobními údaji. V případě nesouhlasu s vyřešením námitky společností v rámci zpracovávání osobních údajů máte právo obrátit se na tento úřad se svou stížností.