Oficiální pravidla instagramové soutěže #zoxnitodal a souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Pořadatel a organizátor soutěže
 1. Pořadatelem soutěže je společnost ZOXCALL a.s., sídlem Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1, IČ: 27904938, DIČ: CZ27904938, Česká Republika, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka: B 11923 (dále jen „pořadatel“). Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Instagram (dále jen „síť Instagram“).
 1. Místo a doba trvání soutěže
 1. Soutěž probíhá prostřednictvím aplikace sítě Instagram na území České republiky i mimo něj.
 2. Doba trvání soutěže je stanovena na období od 26. 9. 2018 do 31. 12. 2018.
 1. Soutěžící
 1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže. Pro účastníky soutěže – odběratelem instagramové stránky “zoxcallcz” (@zoxcallcz) a fanoušky facebookové stránky “Zoxcall” (@zoxcallCZ) – platí (mimo jiné) následující pravidla:
 2. Podmínkou účasti v soutěži je být k okamžiku, kdy se zájemce o účast v soutěži chce soutěže zúčastnit, již zaregistrován jako uživatel na síti Instagram a Facebook a být odběratelem instagramové stránky “zoxcallcz” (@zoxcallcz) a fanouškem facebookové stránky “Zoxcall” (@zoxcallCZ)
 3. Každý soutěžící musí být kdykoliv schopen prokázat autenticitu svého instagramového profilu.
 4. Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli a k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.  Fotografie, videa, texty nebo jiné výtvory a sdělení, která soutěžící uveřejní v rámci soutěže, (dále společně jen „vložený materiál“) nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etické (zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod.).
 5. Soutěžící vstupem do soutěže potvrzuje, že:  
 1. je výhradním autorem veškerého vloženého materiálu nebo že má řádný souhlas (spolu)autorů vloženého materiálu;
 2. má řádné souhlasy od všech osob zachycených na vloženém materiálu;
 3. má řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek, obchodních označení a jiných podobných nehmotných statků zachycených na vloženém materiálu, to vše k užití vloženého materiálu v soutěži v souladu s těmito pravidly a s pravidly sítě Instagram.  Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže zúčastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.
 1. Průběh soutěže
 1. Soutěž probíhá výhradně prostřednictvím sítě Instagram, a to od 26. 9. 2018 19:00 do 31.12.2018 23:59.
 2. Souhlas se svou účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící v dotazníku vyplněném při příležitosti konání akce Startup Festival 2018 ve středu 26. 9. 2018 na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze, a to svým podpisem a zanecháním kontaktních údajů (jméno a příjmení, instagramový profil, telefonní číslo, email) pro kontaktování v případě výhry.
 3. Na základě této registrace obdrží soutěžící jeden kus makety zařízení ZOXCALL.
 4. Soutěž je určena výhradně pro odběratele instagramové stránky “zoxcallcz” (@zoxcallcz) a fanoušky facebookové stránky “Zoxcall” (@zoxcallCZ)
 5. Soutěžící musí mít svůj profil v síti Instagram nastavený jako veřejný.
 6. Soutěžící nahrávají na síť Instagram příspěvky v podobě fotografií či videí, počet nahraných fotek a videí na jednoho soutěžícího není omezen.
 7. Každý nahraný příspěvek musí viditelně zobrazovat maketu zařízení ZOXCALL a musí být vybaven hashtagy #zoxnitodal a #zoxcall, které slouží k zařazení příspěvku do soutěže, a odkazem na instagramovou stránku zoxcallcz – @zoxcallcz.
 1. Výhra v soutěži a její oznámení
 1. Výhrou v soutěži je jeden kus zařízení ZOXCALL s přednastaveným číslem a vybraným motivem dle přání výherce. Zařízení bude obsahovat službu se 30 volnými minutami a po zapnutí se eSIM karta aktivuje na dobu 3 měsíců od prvního přihlášení do sítě. Případné změny čísla, dokoupení dalších minut a navýšení doby, po kterou je eSIM aktivní, řeší výherce přes pořadatele. Tyto doplňkové služby budou zpoplatněny dle platného ceníku služeb.
 2. Výhercem se stává autor instagramového příspěvku, který splňuje všechny podmínky soutěže a získal za dobu konání soutěže největší počet “To se mi líbí”. Účastníci soutěže mohou posílat příspěvků víc, avšak výherním se stává pouze jeden s nejvyšším počtem “To se mi líbí”.
 3. Vyhodnocení soutěže proběhne v lednu 2019, výherní příspěvek bude zveřejněn na internetových stránkách www.zoxcall.com nejpozději do 31.1.2019 23:59.
 4. Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s případnou prezentací úspěchu soutěže jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly a dále k prezentaci na vybraných komunikačních kanálech.
 1. Předání výhry
 1. Výherce bude telefonicky kontaktován následující pracovní den po vyhodnocení soutěže.
 2. V případě třetího neúspěšného pokusu o telefonické spojení výhra v soutěži propadá.
 3. V případě úspěšného navázání kontaktu proběhne domluva na způsobu předání výhry, a to buďto osobním odběrem v místě kancelářských prostor společnosti ZOXCALL a.s. na adrese Muchova 9, 160 00 Praha 6, Česká republika a nebo zasláním poštou na adresu uvedenou výhercem.
 4. Výhra bude odeslána do 28. 2. 2019.
 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů a schválení pravidel
 1. Soutěžící uděluje přihlášením se do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži, pro marketingové a propagační účely a za účelem nabízení produktů a služeb, a to na dobu 5 let od prvního přihlášení. Souhlas uděluje soutěžící podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo,  adresa bydliště a další údaje poskytnuté při registraci nebo zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je pořadatel.
 2. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 5 let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených vyhlašovatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži.
 3. Soutěžící bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená v GDPR jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem nebo žádat o odstranění závadného stavu.
 4. Účastí v soutěži uděluje soutěžící pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů jako jména, příjmení, telefonního čísla, emailové adresy, instagramového účtu, obce, v níž má bydliště, pro případ zaslání výhry a dále souhlas s uveřejněním svého výherního příspěvku ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách společnosti ZOXCALL a.s., facebookových stránkách a instagramovém profilu zoxcallcz.
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy pořadatele.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení vyhlašovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výhry.
 3. Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a elektronické sociální sítě Instagram) ani za jednání třetích osob na sociální síti Instagram či jinde na internetu.
 4. Pořadatel neručí za změny a omezení ze strany sociální sítě Instagram, které by mohly narušit průběh či vyhodnocení soutěže.
 5. Pořadatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry poté, co ji předal doručovateli (poště, kurýrovi apod.).
 6. Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.
 7. Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.
 8. Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k síti Instagram. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící provozovateli sítě Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány pořadateli, nikoliv provozovateli sítě Instagram.
 9. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
 10. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese www.zoxcall.com. V případě jakýchkoliv nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na email info@zoxcall.com.