Se zařízením a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet zařízení v provozu.

Používejte zařízení dle úplného návodu k použití, jež naleznete na stránkách www.zoxcall.com.

Nepoužívejte zařízení k jinému účelu než pro který je výrobek určen.

Používejte zařízené v souladu se zákony, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice včetně použitých signálů.

Pro zařízení používejte pouze schválené příslušenství.

Toto zařízení není určeno pro děti do 4 let věku. Pokud dětem dovolíte, aby zařízení použily, vždy zajistěte dohled. Toto zařízení obsahuje malé součásti, které mohou způsobit udušení.

Nepokoušejte se zařízení rozebírat – hrozí poškození zařízení.

Neprovádějte úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí zařízení oproti zakoupenému provedení. Může dojít k poškození zařízení a porušení právních předpisů týkajících se rádiových zařízení.

Mechanicky nepoškozujte jakoukoliv část zařízení – hrozí poškození zařízení.

Zařízení neohýbejte a chraňte před vnějším mechanickým poškozením – hrozí poškození zařízení.

Uchovávejte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů a poškození jednotlivých částí zařízení.

Likvidace:

ZOXCALL FF je elektrospotřebič. Zařízení obsahuje nevyjímatelnou baterii. Vysloužilý ZOXCALL FF nevyhazujte do komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být zařízení odevzdáno na příslušné místo oprávněné k likvidaci elektrospotřebičů. Více informací na www.zoxcall.com.

Prohlášení o shodě:

Tímto výrobce, společnost ZOXCALL a.s., prohlašuje, že elektrozařízení ZOXCALL FF je v souladu s požadavky NV č. 117/2016 Sb. Kompletní znění prohlášení o shodě je k dispozici na www.zoxcall.com.