ZOXpress

Změna názvu společnosti

Vážení obchodní partneři, vážení zákazníci,

s potěšením si Vás dovolujeme informovat o změně názvu obchodní společnosti.

S účin­ností od 10. 7. 2018 dochází ke změně obchod­ního názvu spo­leč­nosti MYSIMPHONIE a.s.

Od výše uve­de­ného data vystu­puje spo­leč­nost pod novým názvem: 

ZOXCALL a.s.

K výše uve­dené změně názvu došlo v sou­ladu s napl­ňo­vá­ním dlou­ho­dobé stra­te­gie roz­voje společnosti.

Ostatní údaje

Ostatní údaje jako jsou adresa, IČ, DIČ, tele­fo­nické a e-mailové kon­takty, ban­kovní spo­jení zůstá­vají beze změny. Tato změna obchod­ního názvu spo­leč­nosti nemá žádný vliv na smlouvy a závazky mezi Vámi a spo­leč­ností MYSIMPHONIE a.s. V minu­losti uza­vřené smlouvy jsou nadále platné.

Změny

Nová obchodní kore­spon­dence, objed­návky, fak­tury, dodací listy, nové smlouvy a změny stá­va­jí­cích smluv mezi vámi a naší spo­leč­ností však musí být od uve­de­ného data rea­li­zo­vána pod novým obchod­ním názvem ZOXCALL a.s.

Žádáme všechny naše obchodní part­nery, aby si tuto změnu zare­gis­tro­vali do svých evi­denč­ních sys­témů a při komu­ni­kaci s naší fir­mou již pou­ží­vali výhradně nový obchodní název ZOXCALL a.s.

Děkujeme!

ZOXCALL a.s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *